สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
มิ่งขวัญ บุญโภคัย.
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ประมวลวิทย์ พฤศชนะ
 
กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ประมวลวิทย์ พฤศชนะ
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
พัฒน์นรี นกฉลาด
 
นักพัฒนาการท่องเที่ยว
อัมรา วงศ์ตั้ง
 
นักวิชาการพัสดุ
สุนิษา ผุดแย้ม
 
เจ้าหน้าที่จัดเก็บสถิตินักท่องเที่ยว
ภัทรภร พลายแก้ว
 
กลุ่มมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ประมวลวิทย์ พฤศชนะ
 
เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
ปภัสรา ทรัพย์สิน
 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ปราณิสา สุกระจ่าง
 
นักพัฒนาการท่องเที่ยว
อัมรา วงศ์ตั้ง
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
พัฒน์นรี นกฉลาด
 
นักวิชาการเงินและบัญชี
รุ่งนภาพร สิทธิรุ่ง
 
เจ้าหน้าที่จัดเก็บสถิตินักท่องเที่ยว
ภัทรภร พลายแก้ว
 
เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
ปภัสรา ทรัพย์สิน
 
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เมตตา นาคสุวรรณ์
 
นักพัฒนาการกีฬา
พันธุเลิศ อรรถวรรธน
 
เจ้าหน้าที่พลศึกษา
อภิสิทธิ์ ชะม้ายกลาง
 
เจ้าหน้าที่พลศึกษา
สุปราณี พูลเพิ่ม
 
เจ้าหน้าที่พลศึกษา
จิตรกร นกน่วม
 
เจ้าหน้าที่พลศึกษา
ที่รัก ยังอยู่
 
เจ้าหน้าที่พลศึกษา
บุญยืน เซี่ยงลี้
 
เจ้าหน้าที่พลศึกษา
ปิติ จงอนุรักษ์
 
เจ้าหน้าที่พลศึกษา
วรา จินดามรกต
 
เจ้าหน้าที่พลศึกษา
วิสุทธิ์ พ่วงป่าไหม
 
เจ้าหน้าที่พลศึกษา
ไพรัตน์ ตู้ประดับ
 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ปราณิสา สุกระจ่าง
 
นักวิชาการพัสดุ
สุนิษา ผุดแย้ม
 
นักวิชาการเงินและบัญชี
รุ่งนภาพร สิทธิรุ่ง
 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
จุฑารัตน์ แสงทอง
 
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
เอมอร อยู่ยืน
 
เจ้าหน้าที่พัสดุ
นารินทร์ สมพงษ์