สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
คมสันต์ สุมะนาถ
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
พัชรศรี สมบัติทวีพูน
 
งานพัสดุ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เมตตา นาคสุวรรณ์
 
เจ้าหน้าที่พัสดุ
นารินทร์ สมพงษ์
 
งานธุรการและงานสารบรรณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ปราณิสา สุกระจ่าง
 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
จุฑารัตน์ แสงทอง
 
งานการเงินและบัญชี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ปราณิสา สุกระจ่าง
 
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
เอมอร อยู่ยืน
 
กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
พัชรศรี สมบัติทวีพูน
 
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์พัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก
อัมรา วงศ์ตั้ง
 
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์พัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก
พัฒน์นรี นกฉลาด
 
เจ้าหน้าที่จัดเก็บสถิตินักท่องเที่ยว
ภัทรภร พลายแก้ว
 
กลุ่มมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
พัชรศรี สมบัติทวีพูน
 
เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
ปภัสรา ทรัพย์สิน
 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ปราณิสา สุกระจ่าง
 
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์พัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก
อัมรา วงศ์ตั้ง
 
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์พัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก
พัฒน์นรี นกฉลาด
 
เจ้าหน้าที่จัดเก็บสถิตินักท่องเที่ยว
ภัทรภร พลายแก้ว
 
เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
ปภัสรา ทรัพย์สิน
 
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เมตตา นาคสุวรรณ์
 
เจ้าหน้าที่พลศึกษา
อภิสิทธิ์ ชม้ายกลาง
 
เจ้าหน้าที่พลศึกษา
สุปราณี พูลเพิ่ม
 
เจ้าหน้าที่พลศึกษา
จิตรกร นกน่วม
 
เจ้าหน้าที่พลศึกษา
ที่รัก ยังอยู่
 
เจ้าหน้าที่พลศึกษา
บุญยืน เซี่ยงลี้
 
เจ้าหน้าที่พลศึกษา
ปิติ จงอนุรักษ์
 
เจ้าหน้าที่พลศึกษา
วรา จินดามรกต
 
เจ้าหน้าที่พลศึกษา
วิสุทธิ์ พ่วงป่าไหม
 
เจ้าหน้าที่พลศึกษา
ไพรัตน์ ตู้ประดับ
 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ปราณิสา สุกระจ่าง