โครงการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการจังหวัดเพชรบุรี กิจกรรมพัฒนาศักภาพบุคลากร และภาคีด้านกีฬาและนันทนาการ

22 ก.ย. 2565      3 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

กิจกรรม :  โครงการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการจังหวัดเพชรบุรี กิจกรรมพัฒนาศักภาพบุคลากร และภาคีด้านกีฬาและนันทนาการ

 

รายละเอียดกิจกรรม : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี นำโดยนางสาวมิ่งขวัญ บุญโภคัย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี และคณะ ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการจังหวัดเพชรบุรี กิจกรรมพัฒนาศักภาพบุคลากรและภาคีด้านกีฬาและนันทนาการ เพื่อให้กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชน อาสาสมัครกีฬา เครือข่ายด้านการท่องเที่ยวและ ด้านกีฬาและนันทนาการในพื้นที่อำเภอทั้ง 8 อำเภอ ภายในจังหวัดเพชรบุรี จำนวนรวมทั้งสิ้น 60 คน ได้รับฟังและเรียนรู้เทคนิควิธีการถ่ายภาพจากโทรศัพท์จากผู้เชี่ยวชาญ โดยมีประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี และทีมงานชมรมถ่ายภาพเพชรบุรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม

 

วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ:  วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖5 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

 

สถานที่ดำเนินการกิจกรรม : ณ โรงแรมรอยัลไดมอนเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี