วัดพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน)

9 ต.ค. 2561      1209 views

แชร์ทั้งหมด 1 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วัดพุทธไสยาสน์ มี 3 วิหาร คือ 1.วิหารพระนอน 2.วิหารพระนั่ง 3.วิหารพระยืน
"พระนอน" องค์พระพุทธไสยาสน์เป็นศิลปะอยุธยา บรรทมอยู่ในพระอิริยาบถตะแคงขวา ฝ่าพระบาทมีมงคล 108 ประการ เดิมองค์พระประดิษฐานอยู่กลางแจ้งบนไหล่เขาด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระนครคีรี ส่วนฝาผนังวิหารน่าจะมีอยู่เดิม ในสมัยรัชกาลที่ 4 ทรงโปรดให้สร้างหลังคาสังกะสีคลุงองค์พระ ต่อมารัชกาลที่ 5 โปรดให้สร้างผนังขึ้นมาแทนของเดิม
"พระนั่ง" พระพุทธรูปทรงเครื่องใหญ่ เนื้อสัมฤทธิ์ ลงรักปิดทอง หน้าตักกว้าง 1 เมตร 50 เซนติเมตร สูง 2 เมตร 50 เซนติเมตร เป็นศิลปะอุทธยาตอนปลาย สมัยพระเจ้าปราสาททอง
"พระยืน" พระพุทธฉายพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ภาพเขียนบนผนังประทับยืนพระหัตถ์ทรงแสดงปางประทานอภัย