ดาวน์โหลด

Tourism For Good เที่ยวดีที่ยั่งยืน   105 ครั้ง
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   90 ครั้ง
คู่มือแนวทางการฟื้นฟูอย่างครอบคลุมโดยองค์การการท่องเที่ยวโลก ผลกระทบทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นจากโควิด-1.....   169 ครั้ง
เอกสารขอจัดตั้งและดำเนินการ สถานที่กักกันในรูปแบบเฉพาะองค์กร กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   166 ครั้ง
แบบฟอร์มการร้องเรียน   228 ครั้ง
แบบฟอร์มการขอเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ   249 ครั้ง
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   756 ครั้ง
คำสั่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเท.....   964 ครั้ง
ระเบียบกรมการท่องเที่ยว   387 ครั้ง